การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายศุภกร วิเศษนคร บัณฑิตจบใหม่

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านทะเมนชัยสอง ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาเป็นหลัก การค้าขายส่วนมากจะออกไปค้าขายนอกพื้นที่ สำหรับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในปัจจุบันนั้น ภายในชุมชนก็มีความเตรียมพร้อมและรับมือป้องกันที่ดีมาก โดยเฉพาะการที่ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอสม.ตั้งป้อมหน้าชุมชน ตรวจคนเข้า-ออก และการไม่อนุญาตให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ความรู้สึกของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ก็รู้สึกปลอดภัยมาก ไม่เป็นจุดเสี่ยงของโรคระบาด และการค้าขายก็เริ่มกลับมาสู่ทางที่ดีขึ้น

   

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนโดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอสม. จำนวน 2-3 คน เพื่อให้ร่วมช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเชิญชวนให้ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โดยมีขั้นตอนดังนี้

Step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย (กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด) ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ร่วมกันไปทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะ และสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น วัด ศาลาประชาคม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยการทำความสะอาด ทำโดยกวาดสิ่งสกปรกออกจากสถานที่ และเช็ดถูสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด

Step 2 สร้าง SAFE ZONE (เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด) ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเชิญชวนให้ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และการพูดเชิญชวนตามครัวเรือนต่างๆ

Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ร่วมกันทำเครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดที่ทำขึ้นมาเอง และนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์

     

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้แก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาประชาคม บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.จิรเดช ประเสริฐศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มีอาจารย์ธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตในการทำข้าวแต๋น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นำไปสู่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมจากหมู่บ้านต่างๆ ให้ปฏิบัติได้จริง และสืบทอดต่อไป

ซึ่งตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากหมู่บ้านทะเมนชัยสอง มีจำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นางสาวสำลี พรมหงษ์ (หัวหน้า)
  2. นางรำพรรณ คันธจันทร์
  3. นางสาวขวัญสุดา แซ่อึ่ง
  4. นางดวงใจ จันทะสอน
  5. นางสาวคำพัน พูศรี

ผลการอบรม ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหมู่บ้านสามารถสืบทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิ.ย. 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนที่เข้าร่วมอบรมอาชีพในรอบแรก ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในชุมชน ซึ่งมีการอบรมที่ศาลาประชาคม บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย โดยได้วิทยากรจากผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยพัฒนา และตัวแทนจากบ้านน้อยพัฒนา มาถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

ซึ่งตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากหมู่บ้านทะเมนชัยสอง มีจำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นางสาวสำลี พรมหงษ์ (หัวหน้า)
  2. นางรำพรรณ คันธจันทร์
  3. นางสาวขวัญสุดา แซ่อึ่ง
  4. นางดวงใจ จันทะสอน
  5. นางสาวคำพัน พูศรี

ผลการอบรมของตัวแทนนั้น ได้ผลิตภัณฑ์คือข้าวแต๋นที่เป็นอัตลักษณ์ในชุมชน โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมประจำหมู่บ้านสามารถทำเองได้ คิดค้นสูตรใหม่ของตนเองได้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

   

   

   

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้แก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมประจำหมู่บ้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาต่อไปว่า ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมนั้นจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และจะต้องมีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้ได้ตามมาตรฐานสากล

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู