การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านทะเมนชัยสอง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอลำปลายมาศ 15 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 25 กิโลเมตร โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 486 คน โดยแยกออกเป็นชาย 243 คน และหญิง 243 คน ภาษาที่สื่อสารเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรหรือทำนาเป็นหลัก โดยสภาพแวดล้อมของชุมชนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังติดกันและแออัด แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ และสภาพดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะอยู่ภายนอกชุมชน อาทิ คูคลองน้ำโบราณ ข้าว อ้อย และผักสวนครัว เป็นต้น

ประชากรบ้านทะเมนชัยสอง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจารีตประเพณีที่งดงามสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะยึดถือประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน และมีวัดประจำหมู่บ้านและศาลตาปู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งอาชีพของประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีอาชีพเสริม และส่วนน้อยประกอบอาชีพค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก ส่งผลให้ระดับเศรษฐกิจในชุมชนค่อนข้างไม่ดี

สภาพปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน โดยในพื้นที่หมู่บ้านทะเมนชัยสองนั้นไม่มีตลาดภายในตัวหมู่บ้าน และประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและทำนาเป็นหลัก พอถึงหน้าแล้ง การทำนาและรายได้จากผลผลิตก็จะไม่ดี และไม่มีอาชีพเสริมจากการทำนา

ในส่วนของแนวทางแก้ไขและพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันแก้ไข เข้ามาเปิดตลาดใหม่ ภายในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากรในชุมชน

ภาพประกอบการลงพื้นที่

       

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู