ข้าพเจ้า นายธนาธิป เสาวพันธุ์ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ HS08 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ตั้งแต่วันที่ 07-09 มีนาคม 2564 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมต่อยอดจากเดือนกุมภาพันธ์ ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายในตำบลทะเมนชัย โดยใช้แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านอย่างดี และยังได้รับข้อมูลการพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จึงทำให้การลงพื้นที่สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย มีบางครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครัวเรือนและใช้รับประทานภายในครัวเรือน  ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งน้ำ น้ำปะปาไม่ไหล มีรสเค็ม ขุ่น และในชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย มีศาลเจ้าพ่อหินตั้งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และหมู่บ้านใกล้เคียงมานานนับ 100 ปี  โดยใน 1 ปี จะมีงานประจำปีศาลเจ้าพ่อ 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 2 คืน กิจกรรมในช่วงนี้จะมีขบวนแห่เจ้าพ่อหินตั้ง เจ้าพ่อไฟ และเจ้าพ่อศาลตาปู่มาที่บริเวณเต้นท์จัดงานหน้าตลาดทะเมนชัยในช่วงกลางวัน มีการกราบไหว้ขอพรของห้างร้านต่างๆ ช่วงหัวค่ำจะมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน มีการประมูลสิ่งของเพื่อหารายได้เข้ากองทุนของศาลเจ้าพ่อ โดยจะมีเถ่านั้ง ผู้ที่เป็นหัวเรือหรือหัวหน้าในการจัดงานแห่เจ้า ซึ่งก็ประกอบด้วยพ่อค้า แม่ค้าจากร้านต่างๆ ในตำบลรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในทุกๆ ปี มีการแสดงลิเก ร้านค้า ตลอดจนซุ้มเครื่องเล่นต่างๆ

ซึ่งในการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนความต้องการของแต่ละครัวเรือน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรมครั้งต่อไปคือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่สำรวจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย นำมาจัดเรียงลำดับปัญหาไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู