HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนบ้านบริหารชนบท หมู่ 6 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน ที่ตั้งบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มี 106 หลังคาเรือน ประชากรชาย 254 คน ประชากรหญิง 214 คน ผู้สูงอายุ 70 คน และผู้พิการ 25 คน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพูดภาษาไทย-อิสาน และภาษาส่วย อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ฐานะและรายได้ของชุมชนพอกินพอใช้ ถนนในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีตและราดยาง สถาบันทางสังคมคือวัดและโรงเรียนภายในชุมชน

ชุมชนบ้านบริหารชนบทเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล ชาวบ้านส่วนใหญ่จะยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ส่วนด้านการเกษตรชาวบ้านมักจะทำนา ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ มีเสาหลักกลางบ้านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีการทำบุญกลางบ้านในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี

จากการสำรวจชุมชนบ้านบริหารชนบทโดยภาพรวมแล้วจะพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องปัญหาความยากจนและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาความยากจนเกิดจากมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีภาระหนี้สิน รายได้ ไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากไม่มีอาชีพแน่นอน ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากชาวบ้านไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและมีขยะจำนวนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ บางครั้งไม่มีรถบรรทุกขยะเข้ามาเก็บ ถังขยะไม่เพียงพอ เกิดการทิ้งขยะในบริเวณที่โล่ง

แนวทางแก้ไขและพัฒนาปัญหาในชุมชน คือ ปัญหาความยากจนควรเน้นบทบาทของชุมชนมากขึ้นและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างอาชีพเสริมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนและจัดหาที่ทิ้งขยะของชุมชนที่ถูกต้อง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมไปถึงการจัด อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการแปรรูปขยะ

 

ภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู