จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนบ้านใหม่อัมพวันนั้น ได้ค้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ข้าวแต๋น โดนัท ข้าวหมาก แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ข้าวหมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอินทรีย์ ซึ่งตำบลทะเมนชัยมีฐานผลิตข้าวอินทรีย์ที่แข็งแรง ทำให้ไม่ต้องเพิ่มรายจ่าย และมีกระบวนการที่ผลิตที่ง่าย โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่องการผลิตข้าวหมากจากข้าวอินทรีย์ที่ถูกหลักอนามัย รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นจุดสนใจต่อฐานลูกค้าโดยมีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ในชุมชนของบ้านใหม่อัมพวัน พบว่า ประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวแต๋น ข้าวหมาก โดนัท เป็นต้น

เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือข้าวหมาก

 จุดเด่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านใหม่อัมพวัน ได้แก่ ข้าวหมาก มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป

จุดด้อย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านใหม่อัมพวัน ได้แก่ ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์

  โอกาส ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุนในการทำผลิตภัณฑ์

 

อื่นๆ

เมนู