ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ กลุ่มประชาชน ตำบลทะเมนชัย ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่สำรวจ ตำบลทะเมนชัย  ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง

โดยดิฉันเเละทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามวันที่ 7-9 มีนาคม 2564 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01 และ 02 เกี่ยวกับ เเบบสอบถามระดับบุคคลเเละครัวเรือน เเละผลกระทบต่อจากโควิค -19 จากการสำรวจพบว่าเเต่ละเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย ในการป้องกันโควิค19 นั้นเบื้องต้น ชาวบ้านมีการสวมหน้ากากอนามัย ในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อออกไปทำธุระนอกบ้าน และมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ในการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเเละครัวเรือนพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในตำบลทะเมนชัย มีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์บางครัวเรือน และยังทำสวนปลูกพืชผัก เพื่อยังชีพและหารายได้นอกเหนือจากการทำนา   ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/ครัวเรือน

 สภาพปัญหาของชุมชนของชุมชน

  • ปัญหาหนี้สิ้น มาจากการเกษตรประสบปัญหาหน้าแล้ง ทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรสูง เพื่อเพิ่มผลิตในการจำหน่าย แต่ผลผลิตก็มีราคาตกต่ำ เนื่องจากพิษเศรษฐกิจจากโควิค-19
  • ปัญหาผลผลิตทางด้านเกษตรตกต่ำ
  • ปัญหาว่างงาน เพราะประสบปัญหาโควิค-19  และคนในชุมชนมีอายุเกินวัยแรงงาน
  • ปัญหายากจน พบว่าคนในชุมชนบางครัวเรือนไม่มีที่ทำกิน
  • ปัญหาขาดรายได้ พบว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดรายได้ค่อนข้างมา

 ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ด คุณประเสริฐ ถนอมศิปล์  บ้านหนองหญ้าปล้อง

ฟาร์เห็ด ถนอมศิลป์

 

 

 

บ้านเพาะไม้ประดับคุณป้าตุ่ม อัปสร บ้านหนองหญ้าปล้อง

 

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

พัฒนาหางานและแหล่งอาชีพให้กับชุมชน

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร

พัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนให้ยั่งยืน

*การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุมชนตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ว่าชุมชนยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาว่างงาน/การขาดรายได้ ทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงฯลฯ

 

อื่นๆ

เมนู