ข้าพเจ้า นายอภิวัต สำรวมรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่. หลักสูตรHS-08 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ในการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม- เมษายน 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2564 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาการทำงาน และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนเพื่อสอบถาม และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการพัฒนา และเชิญตัวแทนสมาชิกชุมชนเข้าร่วมโครงการ และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมออนไลน์เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและรับมอบหมายงานเพื่อดำเนินการต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ซึ่งในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังนี้

การลงพื้นที่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและให้สมาชิกชุมชนช่วยกันพิจารณาตัดสินใจและเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากนั้นได้นำเสนอให้ผู้นำชุมชนเพื่อเชิญชวนและคัดเลือกสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี จำนวนไม่เกิน 5 คน สู่การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนตามโครงการผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ดังนี้

ประเภทอาหาร                 ประเภทเครื่องดื่ม                         ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป

-ข้าวหมาก                      -แป้งข้าวผงชงดื่ม                          -สบู่น้ำนมข้าว

-ข้าวเกรียบ                     -น้ำนมข้าว                                  -สครับผิวจากข้าว

-ข้าวแต๋น                        -ชาเขียวจากน้ำนมข้าว                   -โลชั่นส่วนผสมจากข้าว

-โดนัท

-ไอติม

การลงพื้นที่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะพัฒนาอาชีพในชุมชนของหมู่บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่11 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในการครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ คือ ข้าวแต๋น จึงได้ร่วมกับชุมชนคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีสมาชิกต้นแบบจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้

1.นางมาลี อินทรกำแหง

2.นางมณีรัตน์ เมฆา

3.นางทองใบ มีศรี

4.นางเรศ แชงรัมย์

5.นางสาวสุนีย์ ซึมดอน

การประชุมออนไลน์วันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่องที่ 1 สรุปผลการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว เรื่องที่2 สังเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01,02,06 (บันทึกข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 10 เมษายน) และจัดทำรูปเล่มรายงาน เรื่องที่ 3 กำหนดการเปิดพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะที่ 1 เรื่องที่ 4 การทำเสื้อทีม เรื่องที่ 5 แผนพัฒนากิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ในเขตตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู