ข้าพเจ้านางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์ กลุ่มประชาชน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของเเบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16.30 น. ของหมู่บ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จำนวน 106 หลังคาเรือน โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพบว่าคนในชุมชนจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย และเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากจะมีที่ดินทำกินเองรายได้หลักของครัวเรือนจึงมาจากอาชีพที่ทำเป็นหลักส่วนรายได้อื่นๆ จะมาจากสวัสดิการของรัฐ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและเด็ก ส่วนวัยทำงานจะออกไปทำงานต่างพื้นที่

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในชุมชน คือ การปลูกผักขายในชุมชนและส่งออกตลาด โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การปลูกผักภายในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะการปลูกผักสามัญที่ใช้เป็นประจำในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ภายในบริเวณบ้านที่กว้างขวาง เพียงแค่มีพื้นที่ 1–5 ตารางเมตร ก็สามารถปลูกผักไว้รับประทานอย่างเพียงพอ มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อยครึ่งวันก็เพียงพอที่จะมีผักสดและปลอดภัยไว้รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและพบว่าคนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป วัยทำงานออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้านกลับมาช่วงเย็น และบางส่วนว่างงานไม่มีงานทำ ก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลในส่วนนี้เพื่อหารายได้เสริม ส่วนการตอบแบบสอบถามชาวบ้านให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

เพื่อให้การพัฒนาอาชีพในชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่การรวมตัวกันผลิตในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ จนถึงขั้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การร่วมมือกับแหล่งเงินทุนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยังได้นำผลผลิตมาแปรรูปออกจำหน่ายให้กับชุมชน

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู