บทความ

นายรุจิรงค์ เรืองคง

ข้าพเจ้านายรุจิรงค์ เรืองคง ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนบ้านบุแปบ หมู่ 7 ในเดือนเมษายน  พบว่า ประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เช่น ข้าวหมาก ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เส้นหมี่จากแป้งข้าว ข้าวโป่ง เป็นต้น ประเภทเครื่องดื่ม เช่น แป้งข้าวผงชงดื่ม น้ำนมข้าว ชาเขียวจากน้ำนมข้าว เป็นต้น ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น  สบู่น้ำนมข้าว สครับผิวจากข้าว โลชั่นส่วนผสมจากข้าว  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ประเภทอาหาร ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและโดนัท เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ง่ายและยังต่อยอดเป็นสินค้าของชุมชนได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างคุณภาพและยั่งยืนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่องกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการวางแผนการตลาดการตลาด

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ในชุมชนบ้านบุแปบ หมู่ 7 ซึ่งพบว่า ประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและโดนัท เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวเกรียบ และข้าวแต๋น เนื่องจาก มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก และต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่องกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการวางแผนการตลาดการตลาด

จุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบุแปป หมู่ 7 ได้แก่  มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำนาที่น่าสนใจ มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป

จุดด้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบุแปบ หมู่ 7 ได้แก่ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนขาดความรู้และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ประชากรในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต ด้านการตลาด และยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน ต้องการให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้ ในด้านการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ด้านการตลาด และส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ต้องการให้สมาชิกกลุ่มในชุมชนที่เข้าอบรมโครงการนี้ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้กลับไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน แล้วจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป เพื่อทำเป็นสินค้า OTOP ประจำชุมชน

ภาพประกอบการลงพื้นที่

 

วิดิโอประกอบการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู