ข้าพเจ้า นายธนาธิป เสาวพันธุ์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างพระแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม01 หมู่ที่2 บ้านตลาดทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 เวลา 08:30-15:00น.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตลาดทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน ที่ตั้งบ้านตลาดทะเมนชัย ม.๒ ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ๖๔ หลังคาเรือน จำนวนประชากร ๓๑๔ คน แบ่งเป็นประชากรชาย ๑๓๐ คน ประชากรหญิง ๑๘๔ คน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ภาษาไทย-อิสาน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม และค้าขาย ฐานะและรายได้ของชุมชนพอกินพอใช้ ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนราดยาง สถาบันทางสังคมคือโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ประถมศึกษาเขต ๑

ชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย พื้นที่ราบลุ่ม ถูกรอบล้อมด้วยพื้นที่นาและทำเลเลี้ยงสัตว์ มีคลองอิสานเขียวเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒๒ ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.๕ ตำบลทะเมนชัย ทิศใต้ติดต่อกับบ้านสวนครัว ม.๘ ตำบลหนองบัวโคก ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านบุแปบ ม.๗ ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านบริหารชนบท ม.๖ ตำบลทะเมนชัย มีศาลเจ้าพ่อหินตั้งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนในชุมชน

จากการสำรวจชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัยโดยภาพรวมแล้วจะพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย เกิดภัยแล้ง มีปัญหาขยะ ขยะจำนวนมากล้นชุมชน พบว่ามีถังขยะไม่เพียงพอ ไม่มีการคัดแยกขยะ มีการทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน คือน้ำในด้านบริโภคไม่เพียงพอ ทางชุมชนช่วยกันประหยัดน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน ควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ ปัญหาขยะควรจัดหาที่ทิ้งขยะของชุมชนและเพิ่มจุดวางถังขยะ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการแปรรูปขยะด้วย

       ภาพประกอบ

     

 

 

 

อื่นๆ

เมนู