HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่11 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้า นายวีระชน จันทะนาม กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในบ้านบุตาริด ม.12 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 09-10 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล 1 หมู่บ้านได้แก่ บ้านบุตาริด ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมแจ้งรายละเอียดแบบแผนงาน เพื่อวางแผนงานและแนวปฏิบัติก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจตามบ้านเรือนของหมู่บ้านบุตาริด

ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาให้ชาวบ้านทำแบบสอบถาม และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการไปพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนในการสำรวจสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านบุตาริด ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตร(ทำนา)เป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การปลูกข้าว ในส่วนอาชีพเสริมรองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ ประเภท วัว กระบือ และปลูกผักอายุสั้น เพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน เป็นต้นนอกจากนี้ยังมี กลุ่ม ทอเสื่อจากต้นกก และไม้กวาดที่ทำจากต้นกก การผลิตเพื่อจำหน่าย หารายได้เสริมให้กับกลุ่มสมาชิก หลังจากหมดฤดูการทำนา

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือน ส่วนมากมีรายได้ค่อนข้างน้อย และมีหนี้สินแทบทุกหลังคาเรือน  อีกทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าทรุดโทรมมาก     ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ยังพบปัญหาเดียวกัน คือ สาธารณูปโภค(น้ำประปา)ไม่สะอาด และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในครัวเรือนช่วงฤดูแล้ง เช่น น้ำประปาไม่ไหล ทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของแสงสว่างในหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอ  และพบว่าถนนในหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุม เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร

การลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลในครั้งนี้พบปัญหาหลักๆ  คือ ส่วนมากคนในหมู่บ้านออไปหางานทำต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัดไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะรายไม่ได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และในการลงพื้นที่สำรวจที่ได้ข้อมาจากผู้สูงอายุที่อยู่เฝ้าบ้านเป็นหลักแ

แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนมีรายได้ และไม่ออกจากบ้านไปทำงานต่างจังหวัด

ภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู