เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ณ
บ้านหนองม่วงน้อย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพทำนา ไร่อ้อยและมันสำปะหลังเป็นหลักซึ่งอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลเท่านั้น เพราะพื้นที่ในเขตชุมชนบ้านหนองม่วงน้อยเป็นพื้นที่ราบไม่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านจึงไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรอย่างอื่น  การจะทำเกษตรกรรูปแบบอื่นเช่น การปลูกผัก การปลูกข้าวโพด หรือพืชอื่นๆ ที่ใช้น้ำจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการขุดน้ำบาลดาเอาไว้ใช้สำหรับปลูกพืชผักโดยเฉพาะ

บ้านหนองม่วงน้อย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมเมื่อเว้นว่างจากการทำไร่ทำนา คือการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เพื่อขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อและประชากรในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้หลักของครัวเรือนอีกทางหนึ่งที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดทั้งปี และเป็นการปลูกผักไว้กินเองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย พืชผักที่ปลูกก็จะเป็นพื้นผักตามฤดูกาลที่ปลูกง่ายโตไว้ใช้น้ำในการรดไม่เยอะมาก ตัวอย่างพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาล

ฤดูหนาว เช่น หัวหอม กระเทียม ผักชี ผักกาด กุยช่าย สลัด  เป็นต้น

ฤดูร้อน เช่น คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด เป็นต้น

ฤดูฝน เช่น บวม กุยช่าย ผักบุ้ง ข้าวโพด มะเขือ พริก เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดจากการปลูกผักตามฤดูกาล ทำให้ผักล้นตลาดและราคาต่ำ เพราะประชากรที่ปลูกพืชผักขายก็จะปลูกพืชผักตามฤดูกาลชนิดเดียวกัน และเมื่อผักราคาต่ำยังไม่มีแนวทางแก้ไข ในการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ยังไม่ทั่วถึงทุกแปลงที่ปลูกพืชผักขาย และไม่มีการส่งเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และมีการช่วยประชากรที่ปลูกพืชให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผักแบบเกษตรอินทรีย์แล้วมีรับรองคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถส่งออกหรือทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและราคาสูงขึ้นได้

ลิงค์วีดีโอปฏิบัติงานเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู