บ้านบุตาริด หมู่ที่12 ตั้งอยู่ในพื้นที่องการบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในการลงพื้นที่  พบว่า มีจำนวน 89 หลังคาเรือน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษา อีสาน หรือภาษาพื้นถิ่นในการสื่อสารพบปะ พูดคุย สามารถใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางได้  มีส่วนน้อยที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาพื้นถิ่น เชน กรณีเป็นเขยหรือสะใภร้จากพื้นที่อำเภอติดชายแดนกัมพูชา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ที่อยู่หรือทำเลอาศัยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยทุ่งนา และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรเป็นหลัก  เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และเริ่มมีการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มากขึ้น จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ประชากรยังมีฐานะยากจนเป็นส่วนมาก ในด้านคมนาคมบ้านบุตาริด มีถนนผ่านทุกซอย การสัญจรสะดวก ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้น มีการปรับขยายถนนให้กว้างขึ้น ซึ่งทำให้การเดินทางเพื่อไปติดต่อราชการ หรือค้าขายในตัวเมืองบุรีรัมย์สะดวกยิ่งขึ้น ใช้เวลาไม่นาน

      ด้านจารีตประเพณีบ้านบุตาริดยังมีการทำบุญเข้าพรรษาจะจัดขึ้นทุกๆปี เพื่อให้คนในหมู่บ้านเกิดความสามัคคี ซึ่งเป็นการทำบุญที่สืบถอดกันมาอย่างช้านานของชาวบ้านบุตาริด

       ปัญหาที่พบและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนบ้านบุตาริด คือ การส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชนยังไม่มีผู้ประสานงาน ขาดการฝึกอบรมและสอนงานเพื่อสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการพัฒนางาน เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

      แนวทางการแก้ไขปัญหา  ก็คือ ผู้นำชุมชนควรประสานงานหน่วยงานภาครัฐให้ส่งเสริมวิทยากรหรือจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้  ฝึกอาชีพ และเชิญชวนสมาชิกในชุมชนพัฒนาตนเองเพื่อสร้างรายได้เสริม และรวมตัวสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีคุณภาพ มีความเป็นอัตลักษณ์ ทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในชมชนบ้านบุตาริดอย่างแท้จริงต่อไป และควรมีการสร้างค่านิยมใหม่ลดการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐที่ไม่ใช่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะโครงการประชานิยมทั้งหลาย

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู