บทความ  

นายรุจิรงค์ เรืองคง

พื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านบุแปบ หมู่ 7  ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยในเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น  การลงพื้นที่ของข้าพเจ้าเพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ณ บ้านบุแปบ หมู่ 7 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ยังไม่ครบสมบูรณ์ทุกหลังคาเรือน

ดังนั้น จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือน มีนาคม ตามแบบฟอร์ม 01,02  สำหรับบ้านบุแปบ หมู่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูลได้พบว่า หมู่บ้านนี้ประกอบด้วยประชากร มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ 4 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ของบ้านบุแปบมีลำคลอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก นอกจากนี้บ้านบุแปบยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย เช่น สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น  ด้านการคมนาคมอยู่ใกล้สถานีรถไฟทะเมนชัย

ลักษณะที่โดดเด่นในชุมชนบ้านบุแปบ คือ การทำโรงเพาะเห็ดจากฟางข้าว เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ การนำเศษฟางข้าวมาเป็นวัสดุในการเพาะปลูกเห็ด ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์  ทั้งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวด้วย โครงการดังกล่าวมีผลผลิตที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าคนกลาง คือ สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้คนในชุมชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ทำให้ช่วยลดปัญญาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนบางครัวเรือนที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มก็ได้มีการขายฟางข้าวให้กับโครงการ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน  เพื่อเป็นการยกระดับโครงการจึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ

  1. ต้องการให้ผู้นำชุมชนจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเชื้อเห็ด
  2. ต้องการให้คนในชุมชนที่ยังว่างงานมีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ด เช่น น้ำพริกเผาเห็ดหอม แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ ข้าวเกรียบเห็ด ฯลฯ
  3. อยากให้มีตลาดกระจายสินค้า OTOP ของชุมชน

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู