รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2564

1. ประชุมระดมความคิดเห็น และรับมอบหมายงาน  เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน .. 2564 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1 จัดประชุมระดมความคิดจากประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ

1.2 อบรมทักษะจากผู้ปฏิบัติงาน

2.  ทำหน้าที่ชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชิญชวนสมาชิกชุมชน บ้านหนองม่วง บ้านหนองไทร

บ้านน้อยพัฒนา และ บ้านหนองบัว ดำเนินการดังนี้

2.1  ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน

2.2 จัดประชุมระดมสมองเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

2.3 สรุปผลการระดมสมอง  ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการพัฒนา ได้แก่ ข้าวหมาก โดนัทจากข้าว เป็นต้น

2.4 นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะทำงาน ตำบนทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร

3. ทำการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ 01, แบบ 02 และแบบ 06  โดยทำหน้าที่

ดาวน์โหลดข้อมูล คัดเลือก สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบ 01

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบ 02

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบ 06

4. จัดทำหนังสือเชิญผู้นำชุมชนและตัวแทนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมอบรมในโครงการ 

จาก บ้านหนองม่วง บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา และ บ้านหนองบัว ตำบล ทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5. ภาระงานอื่นๆในทีม ที่ได้รับมอบหมาย

            – ชุมวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

            ประชุมมอบหมายภาระงานประจำเดือนมีนาคม

            ประชุมติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ 01 และ 02

   

อื่นๆ

เมนู