บทความ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

  1. ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล บ้านหนองม่วง หมู่4, บ้านหนองไทร หมู่8, บ้านหนองบัว หมู่9, บ้านน้อยพัฒนา  หมู่16  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบ 01, 02 และ 06 ในภาพรวมพบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี และมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น

     2. ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนและ. โครงการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

        -เชิญชวนสมาชิกในชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่4, บ้านหนองไทร หมู่8, บ้านหนองบัว หมู่9, บ้านน้อยพัฒนา  หมู่16 เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน ได้แก่

 1.นาง ทองพูน บุญอินทร์                    บ้านหนองม่วง  หมู่ 4

2.นาง หนูก่อ ธรรมสาร                      บ้านหนองม่วง   หมู่ 4

3.นาง คนอง พิศเพ็ง                          บ้านหนองม่วง  หมู่ 4    

4.นาง รำไพ ชัยชนะ                          บ้านหนองม่วง  หมู่ ๔

5.นาง สาคร หอมหวาน                      บ้านหนองม่วง  หมู่ 4

๖. นางสุพรรษา  ชัยโคตร                    บ้านน้อยพัฒนา หมู่.16

๗. นางแพงศรี มีศรี                           บ้านน้อยพัฒนา หมู่.16

๘. นาง รุ่งทิวา ฦาชา                         บ้านน้อยพัฒนา หมู่.16

๙. นาง สำเร็จ อินท์แสน                     บ้านน้อยพัฒนา หมู่.16 

๑0. นาง รำไพ จะยันรัมย์                   บ้านน้อยพัฒนา หมู่.16

11.นางทองเพียน พรมชาติ                 บ้านหนองไทร.  หมู่.8

12.นางอรษา ศรีชัย                          บ้านหนองไทร.  หมู่.8

13.นางแสน พวงทอง                        บ้านหนองไทร.  หมู่.8

14.นางสำฤทธิ์ สะเทิงรัมย์                  บ้านหนองไทร.  หมู่.8

15.นางม้วยวงษ์แสนสุข                     บ้านหนองไทร.  หมู่.8

3. ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น  ณ เทศบาลตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 29-30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

3.1 กิจกรรมเปิดโครงการและแนะนำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

3.2 การฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น ดังนี้ (ระบุสูตรและวิธีทำ  วิธีใช้ และประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตหรือแลกเปลี่ยนจากเพื่อนสมาชิกในทีม)

4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จึงมีการประชุมออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาให้อยู่บ่อยครั้ง

https://youtu.be/U1ovt3dmJus

อื่นๆ

เมนู