HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่11 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้า นายอภิวัต สำรวมรัมย์ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร : HS08 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่11 เป็นหนึ่งใน 17 หมู่บ้านของตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด 157 หลังคาเรือน ใน 157 หลังคาเรือนนั้น บางหลังคาเรือนก็ไม่มีคนอยู่อาศัย เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัด หมู่บ้านหนองน้ำขุ่นเป็นหมู่บ้านขนาดกลางครับ

อาชีพของชาวบ้านหนองน้ำขุ่น ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภค และจำหน่าย นอกจากการทำนาก็ยังมีการทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน และปลูกผักสวนครัว ในฤดูเก็บเกี่ยวก็ขายให้โรงงานบางครั้งก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางครับ ในบริเวณรอบๆหมู่บ้านจะมีสระน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่หน้าหมู่บ้าน อีกทั้งมีร้านค้าทั้งหมด 4 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านขายของชำขนาดใหญ่ 3 ร้าน และร้านขายอาหารตามสั่งอีก 1 ร้าน  การสัญจรในหมู่บ้านค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นคอนกรีตทั้งหมดและมีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเวลาในช่วงกลางคืน และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ ด้านการทำนา ด้านการทำเกษตรกร  และเลี้ยงสัตว์ หลังจากนั้นได้สอบถามแบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด -19 ข้าพเจ้าได้ทำการขออนุญาตกับทางผู้ใหญ่บ้าน ของหมู่บ้านหนองน้ำขุ่นก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยครับ

ข้าพเจ้าได้เข้าไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นและได้ถามถึงความเป็นมาของคนในหมู่บ้านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ขอสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับชาวบ้านตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนรายงานในเชิงวิชาการ เป็นต้น

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู