ดิฉันนางสาวพรไพลิน บ่อไทย ประเภท: นักศึกษา ตำบลทะเมนชัย      หลักสูตร: พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วง บ้านหนอง และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บริบททั่วไปของ บ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก บริบททั่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งพื้นที่ทางด้านตะวันออกจะมีความสูงมากกว่าทางด้านตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากด้านตะวันออกมายังด้านตะวันตก พื้นที่ภายในเขตตำบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรไม่มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่จะมีเพียงที่สาธารณะประโยชน์ในบางพื้นที่ คือบ้านหนองม่วงน้อย บ้านหนองม่วงใต้ บ้านหนองไทร. ลักษณะอาชีพคือเกษตรกร ฐานะและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ลักษณะทางสถาบันสังคมมีวัด,โรงเรียน,สถานพยาบาลในชุมชนครบ การจับจ่ายใช้สอยจะซื้อจากร้านขายของชำเป็นหลักประชากรส่วนใหญ่มีหนี้สิน ภาษาที่ใช้ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาถิ่นและภาษาไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ลักษณะเด่นของ บ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพหลักของบุคลากรในชุมชนคืออาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์,ปลูกผัก,ค้าขาย จารีตประเพณีที่เห็นได้ชัดคือประเพณีลอยกระทง ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชนได้แก่ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว

สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนคือ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ระยะเวลาในการทำนาทำเพียงหนึ่งครั้งต่อปี และการทำงานส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณเยอะประชาชนจึงมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชนมาจากการทำนา ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพเสริมนอกจากทำนา ทำให้เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงาน สภาพพื้นที่ในชุมชน ไม่มีป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนจะมีเพียงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพียงเท่านั้น

แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา เริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการสั่งงานการอาชีพให้กับประชากรในชุมชนเพื่อเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เพราะคนในชุมชน เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็จะว่างานการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพกับคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก

 

อื่นๆ

เมนู