พื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านบุแปบหมู่ 7  ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

นายรุจิรงค์ เรืองคง

หมู่บ้านบุแปบ หมู่ 7 อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูลพบว่า หมู่บ้านนี้มีประชากร 166 ครัวเรือน 447 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 257 คน ประชากรหญิง 220 คน มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ 4 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่บ้านบุแปบมีลำคลอง ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก นอกจากนี้บ้านบุแปบยังมีสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการตั้งในพื้นที่ด้วย เช่น สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านการคมนาคมในบ้านบุแปบมีถนนในการสัญจรที่สะดวก มีถนนสัญจรหลักตัดผ่าน และยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟทะเมนชัย

ด้านจารีตประเพณีวัฒนธรรม คนในชุมชมจะมีการจัดงานบุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 คนในชุมชนส่วนใหญ่จะไปร่วมงานกันที่วัด      ด่านทอง อาชีพของประชากรส่วนใหญ่คือ เกษตรกร ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย นอกจากนี้ ชุมชนบ้านบุแปบยังมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ การเพาะเห็ดเพื่อส่งจำหน่ายในท้องตลาดอีกด้วย

ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนบ้านบุแปบคือ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ถึงคนในชุมชนส่วนใหญ่จะ  พออยู่พอกิน แต่ก็มีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน และยังพบปัญหาความยากจน เนื่องจากการว่างงานหลังฤดู    เก็บเกี่ยวอีกด้วย  ด้านสิ่งแวดล้อม พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะเพราะเทศบาลได้ยกเลิกให้มีรถเก็บขยะเข้ามาบริการ ทำให้คนในชุมชนไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ บางคนก็นำขยะไปทิ้งตามป่า บางครัวก็จัดการเผาขยะกันเอง ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และอีกปัญหาที่พบคือน้ำประปาเค็ม บางครั้งก็ไม่สะอาด ทำให้ไม่สามารถนำมาอุปโภค บริโภคได้

แนวทางแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ อยากให้ผู้นำชุมชนหรือผู้มีความรู้เข้ามาจัดอบรมเกี่ยวกับการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน เพื่อลดปัญหาการว่างาน ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องปัญหาขยะ อยากมีรถเก็บขยะจากเทศบาลเข้ามาบริการในพื้นที่ตามความเหมาะสมของปริมาณขยะใน แต่ละวัน  ส่วนปัญหาเรื่องน้ำเสีย หน่วยงานควรปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนการสูบจ่ายให้คนในพื้นที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค

อื่นๆ

เมนู