พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          บริบททั่วไปของ บ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก บริบททั่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ บ้านหนองม่วงน้อย บ้านหนองม่วงใต้ บ้านหนองไทร. ลักษณะอาชีพคือเกษตรกร ฐานะและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ บางครัวเรือนมีอาชีพเสริมคือการทอผ้าไหม มีการปลูกมอนเลี้ยงไหมและนำเอาใหม่ที่ได้มาทอเป็นผ้าไหมเพื่อขาย ลักษณะทางสถาบันสังคมมีวัด,โรงเรียน,สถานพยาบาลในชุมชนครบ การจับจ่ายใช้สอยจะซื้อจากร้านขายของชำเป็นหลักประชากรส่วนใหญ่มีหนี้สิน ภาษาที่ใช้ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาถิ่นและภาษาไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

          ลักษณะเด่นของ บ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพหลักของบุคลากรในชุมชนคืออาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์,ปลูกผัก

,ค้าขาย จารีตประเพณีที่เห็นได้ชัดคือประเพณีลอยกระทง ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชนได้แก่ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว มีการปลูกมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีสำหรับบางครัวเรือน

          สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนคือ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ระยะเวลาในการทำนาทำเพียงหนึ่งครั้งต่อปี และการทำงานส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณเยอะประชาชนจึงมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชนมาจากการทำนา ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แม้จะมีการปลูกมันเลี้ยงไหมแต่ในด้านทักษะความรู้อื่นๆยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพเสริมนอกจากทำนา และปลูกมอนเลี้ยงไหมอยู่ ทำให้เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงาน สภาพพื้นที่ในชุมชน ไม่มีป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนจะมีเพียงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพียงเท่านั้น

          แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา เริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการสั่งงานการอาชีพให้กับประชากรในชุมชนเพื่อเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เพราะคนในชุมชน เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็จะว่างานการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพกับคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู