ในส่วนของเดือน มีนาคมนี้ กระผมได้ลงพื้นที่ไปวันแรกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 เพิ่มเติมในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม และต่อไปนี้ผมจะกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าว

การลงพื้นที่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จากการลงพื้นที่พบว่าการประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านยังคงต้องใช้น้ำในการทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง แหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอ และปัญหาถนน ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ แสงสว่างไม่เพียงพอ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำการเกษตร รายได้ต่อปีน้อยมาก  หากเทียบกับคนที่มีอาชีพ อิสระรับจ้าง เกษตรกรยังมีรายได้ที่น้อย ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วน

การลงพื้นที่วันที่ 7 มีนาคม ตัวผมและทีมกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล่อง หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น และหมู่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า ในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามปกติ และได้ไปพบบ้านสามหลัง คนแรกซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของ นายสุพรรณ ถนอมศิลป์ โดยมีอาชีพคือการเพาะเห็ดขาย ซึ่งนี่คืออาชีพเสริมของครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น คนที่สองซึ่งเป็นบ้านของ นางตุ๋ม อัปศร โดยมีอาชีพคือขายส่งไม้ประดับ ซึ่งนี่คืออาชีพเสริมของครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น คนที่สามซึ่งเป็นบ้านของ นายประเสริฐ กาลัยมณี โดยอาชีพคือขายส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งนี่คืออาชีพเสริมหลังจากการทำนาของครอบครัว ทำให้ครอบครัวรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

การลงพื้นที่วันที่ 8 มีนาคม ตัวผมและทีมกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ในหมู่ที่ 2 บ้านตลาดชุมชนทะเมนชัย ในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามปกติ สิ่งที่ได้เห็นคือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรายได้มากนัก บางส่วนก็จะเป็นที่ลูกส่งเงินมาให้ใช้ และบางส่วนก็ไม่มีอาชีพใดๆเลย มีเพียงเบี้ยยังชีพเท่านั้น

สรุป สิ่งที่ทำในการลงพื้นที่ของเดือน มีนาคม คือ ปัญหาแหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านยังคงต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง  ได้เห็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบางครัวเรือน และได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ทั้งหมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล่อง หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า และหมู่ที่ 2 บ้านตลาดชุมชนทะเมนชัย

 

 

อื่นๆ

เมนู