การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(HS08)

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนตามข้อมูลแบบสำรวจ ชุด 01 และ 02 ประจำเดือนมีนาคม 2564  หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสานและนับถือศาสนาพุทธ ลักษณะพื้นที่โดยรอบ เป็นที่ราบและโล่งกว้าง เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีบางส่วนที่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขายและรับราชการ ฐานะและรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในครัวเรือน ตลาด วัด และสถานศึกษา มีความตระหนักถึง การป้องกัน และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด covid-19 เป็นอย่างดี

ภาพที่ 1 จุดคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าตลาดทะเมนชัย

จากการลงพื้นที่สำรวจพบ ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน คือ “ถั่วตัด” ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว คุณณรงค์ ภูนอก บ้านเลขที่ 104 บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบหลัก การนำเมล็ดถั่วลิสง ที่ผ่านการคัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบออก และทำความสะอาดแล้วนำมาอบหรือคั่วให้สุก ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก แล้วเคี่ยวผสมกับน้ำ น้ำตาลทราย แบะแซ กวนจนข้นและอาจปรุงด้วยส่วนผสมอื่น เช่น งาขาว ทำเป็นแผ่นแล้วตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ แต่ละชิ้นต้องไม่ติดกันแน่น ต้องกรอบ และต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นอับ กลิ่นหืน จึงจะสามารถจำหน่ายได้

ข้อเสนอแนะ

1.ควรจัดให้มีการอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชนสำหรับผู้ว่างงานบางส่วนให้ได้มีรายได้

2.จัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายร่วมกัน เช่น การวางจำหน่ายตามร้านค้าในชุมชน การจำหน่ายในเว็บไซด์ การจำหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น

3.ควรร่วมส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และร่วมทำบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชนและอาจจะเป็นการทำสู่วิสาหกิจชุมชนต่อไป

ภาพประกอบการลงพื้นที่

ภาพที่ 2 สอบถามข้อมูลพื้นฐาน

ภาพที่ 3 มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน

ภาพที่ 4 มีเครื่องวัดอุณหภูมิและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน

ภาพที่ 5 ล้างมือหลังทำกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 6 การทำถั่วตัด

ภาพที่ 7 ถั่วตัดที่ตัดเป็นชิ้น

ภาพที่ 8 ถั่วตัดที่พร้อมแพคเพื่อเตรียมจำหน่าย

ภาพที่ 9 ถั่วตัดที่พร้อมวางจำหน่าย

วิดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู