ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ตามแบบ 01, 02 และ 06 ในภาพรวมพบว่า ผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนมากมีอายุในช่วง 30 ปีขึ้นไป มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้น้อย รายได้มากกว่ารายจ่าย ทำให้ชาวบ้านเกิดหนี้ครัวเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหนองม่วง ได้แก่ 1.การทิ้งขยะในป่าของชุมชน  2.ไฟติดตามถนนไม่เพียงพอ 3.ถนนสัญจรในชุมชนเป็นถนนลูกรังในบางจุด

            ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋นโดยทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

      –เชิญชวนสมาชิกในชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางดาวเรือง  เดือนแจ้ง บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

2.นายประสาน  แอบไธสง บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

3.นายหนูนิน  เสวตรัมย์    บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

4.นางบุญมี  เหมาะทอง   บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

5.นายกิตติภูมิ  เพียรไลย์  บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

            คณะทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลละค่าข้าวอินทรีย์  ข้าวแต๋นและข้าวหมากเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงใต้ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย )  โดยมีท่านอาจารย์ธาริณี วงศ์ศิริศักดิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน ให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  และสามารถต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนได้  แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านทำได้ยาก  จึงได้เลื่อนการอบรมออกไปก่อน ทำได้เพียงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฝึกทำจนชำนาญ การปรับปรุงรสชาติและคุณภาพ

ได้ทำการบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญในตำบล โดยรับผิดชอบบ้านหนองม่วงใต้ มีสถานที่สำคัญต่าง ดังนี้ แหล่งน้ำในท้องถิ่นชื่อ สระหนองเม้า วัดประจำในท้องถิ่นชื่อ วัดอัมพวันหนองม่วง

            ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การเข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนยากขึ้น  ทำให้งานล่าช้า แผนการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน

            ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีการพัฒนาด้านความรู้ การมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนให้กับชาวบ้าน เพื่อจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนได้

วีดีโอปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู