เมื่อเดือน เมษายน ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนบ้านหนองม่วงใต้ หมู่15 พบว่า ชาวชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท แยกได้ดังนี้ 1.ประเภทอาหาร เช่น ข้าวหมาก ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เส้นหมี่จากแป้งข้าว มาการองจากข้าว  ข้าวโป่ง เป็นต้น 2.ประเภทเครื่องดื่ม เช่น แป้งข้างผงชงดื่ม น้ำนมข้าว ชาเขียวจากน้ำนมข้าว เป็นต้น 3.ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น  สบู่น้ำนมข้าว สครับผิวจากข้าว โลชั่นส่วนผสมจากข้าว  มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและนำไปพัฒนาต่อได้ คือ ประเภทอาหาร ข้าวหมาก ข้าวแต๋น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ง่ายสามารถ ต่อยอดเป็นสินค้าของชุมชนได้ โดยเห็นว่าชาวบ้านควรได้การฝึกอบรมในเรื่องกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ในชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ หมู่15 พบว่า ประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวหมาก และข้าวแต๋น เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น

จุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ หมู่15 ได้แก่  มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำนาที่น่าสนใจที่ทำมาตั้งแต่อดีต  มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป

จุดด้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ หมู่15 ได้แก่ การไม่ทันต่อเทคโนโลยี การไม่ต่อยอดจากการทำนา ไม่มีการศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่องจาก/สาเหตุมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ หรือคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะ ความรู้ในทางเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการตลาด อายุในการจัดเก็บและความรู้ในเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน ต้องการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการทำข้าวหมาก คือการทำสครับขัดผิวและสบู่จากน้ำนมข้าว เพราะเป็นสินค้าสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่การบริโภคเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคำนึงถึงวิธีการเก็บรักษาได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทอาหาร

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความสนใจกับโครงการในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้จริง เนื่องจากยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ว่างงานจากการทำเกษตรกรรม และยังไม่มีอาชีพเสริมในชุมชนอีกมาก เพื่อจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้รวมไปถึงสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนได้

 

วีดีโอปฏิบัติงานเดือน เมษายน

อื่นๆ

เมนู