บทความเดือนกันยายน

นายเจษฎา บุญไพโรจน์

        การสำรวจข้อมูลทั่วไปของบ้านหนองม่วงน้อย ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเก็บข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธุ์ ถึงเดือนกรกฎาคม มีการเก็บข้อมูลโดยเข้าไปสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองม่วงน้อย และไปสอบถามผู้นำหมู่บ้านในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไปของบ้านหนองม่วงน้อย  บ้านหนองม่วงน้อยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนครัวเรือน 102 ครัวเรือน อาศัยอยู่จริง 99 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากร 361 คน อาศัยอยู่จริง 358 คน แยกเป็น  ชาย 174 คน  หญิง 184 คน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 90 คน  มีร้านค้าในหมู่บ้านจำนวน 2 ร้าน มีแหล่งน้ำที่ใช้ในการปะปา 1 แหล่ง มีโรงเรียน 1 แห่งชื่อ โรงเรียนบ้านหนองม่วง มีวัด 1 แห่งชื่อวัดอัมพวันหนองม่วง ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้างทั่วไป มีป่าชุมชนอยู่ในพื้นที่ 1 แห่ง และมีเส้นทางหลักเชื่อมกับหมู่บ้านหนองม่วงใต้และบ้านหนองม่วง

ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของบ้านหนองม่วงน้อย

จารีต – ยังไม่ได้มีข้อตกลงอย่างแน่นชัดในหมู่บ้าน

ประเพณี – ประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

ข้อมูลสมุนไพร ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเพา

การส่งเสริมการตลาดในชุมชนของ ตำบลทะเมนชัย สมาชิกในทีมได้ปรึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดในชุมชน และได้จัดทำเพจเฟซบุ๊กกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋นของ ตำบลทะเมนชัย โดยในเพจได้มีการลงภาพกิจกรรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋นของคนในชุมชน กิจกรรมการอบรมการทำขนม โดยมีวิทยากรมาสอนและสาธิตวิธีการทำพร้อมทั้งให้คนในชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งการแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีน และมีอุปกรณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 เช่น แมส สบู่ เจลล้างมือ ยังไม่พอทางเรามีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง และสถานีรถไฟทะเมนชัย ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการขายข้าวหมากและข้าวแต๋น

เนื่องจากบ้านหนองม่วงน้อยไม่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จึงได้รับผิดชอบบ้านหนองม่วงใต้ร่วมบ้านหนองม่วงใต้ ม.15 มีสมาชิกในการทำข้าวหมากจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางดาวเรือง  เดือนแจ้ง    2.นายกิตติภูมิ  เพียรไลย์    3.นายอภิวัฒน์ โยเหลา   4.นายประสาน แอบไธสง  5.นางบุญมี เหมาะทอง  เป็นเวลา 6 เดือนที่สมาชิกทั้ง 5 คน ได้ทำกิจกรรมข้าวหมากร่วมกันและสามารถทำขายได้ ได้มีการติดตามและประเมินผลการทำข้าวหมากของกลุ่มเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน พบว่าการทำข้าวหมากครั้งนี้สามารถทำขายเป็นรายได้เสริมจริงให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้แนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อที่จะสามารถนำเงินไปต่อยอดในการทำข้าวหมากในครั้งต่อไปได้ อีกทั้งยังได้แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายได้ลองใช้สีจากธรรมชาติมาพัฒนาในการทำข้าวหมาก เช่น สีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจากดอกอัญชัน เป็นต้น นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้สอบถามถึงปัญหาในกระบวนการทำข้าวหมากว่าเป็นอย่างไรบ้าง พบว่าผลิตภัณฑ์ในการส่งออกไปยังต่างจังหวัดมีการรั่วซึมของน้ำข้าวหมาก จึงได้แนะนำให้ใช้กระปุกพลาสติกเซฟตี้ในการบรรจุภัณฑ์เวลาส่งไปต่างจังหวัด

ตำบลทะเมนชัยมีชื่อเสียงในเรื่องของข้าวอินทรีย์ ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกร ทีมงานได้ระดมความคิดและสอบถามไปยังผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ผลปรากฏว่า ข้าวหมากและข้าวแต๋นเป็นตัวเลือกหลักในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หลังจากนั้นจึงได้หากลุ่มผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นรายได้เสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ข้าพเจ้าและทีมงานยังริเริ่มความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน และให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนะนำการทำตลาดกับกลุ่มเป้าหมายโดยอยากให้เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งจำหน่ายในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าโอทอปประจำตำบลทะเมนชัย และเพิ่มช่องทางการขายทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Line และสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค่าในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากได้เป็นสินค้าประจำตำบลทะเมนชัย นอกจากนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการออกแบบโลโก้ให้กับกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋น เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า

   ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมาก อีกทั้งให้ความรวดเร็วและความสะดวกสบายการขายของออนไลน์จึงนำมาใช้ประโยชน์กับทุกอาชีพ เพราะการตลาดออนไลน์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้สร้างเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋นขึ้นมา เพื่อจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายให้สูงขึ้น การวางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญมาก

 

ลิงค์วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู