จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนในตำบลทะเมนชัยทั้งได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูล และพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ประเภทอาหาร เช่น ข้าวหมาก ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เส้นหมี่จากแป้งข้าว มาการองจากข้าว  ข้าวโป่ง เป็นต้น ประเภทเครื่องดื่ม เช่น แป้งข้างผงชงดื่มน้ำนมข้าวชาเขียวจากน้ำนมข้าว เป็นต้น ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น  สบู่น้ำนม ข้าวสครับผิวจากข้าว และโลชั่นส่วนผสมจากข้าว เป็นต้น แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย หมู่10 ไม่มีผู้สนใจที่จะร่วมโครงการ

จุดเด่นของชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย หมู่ 10 ได้แก่ การทำนาเป็นอาชีพหลัก มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป

จุดด้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย หมู่10 ได้แก่ การไม่ทันต่อเทคโนโลยี การไม่ต่อยอดจากการทำนา ไม่มีการศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนื่องจาก/สาเหตุมาจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ หรือคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะ ความรู้ในเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการตลาด อายุในการจัดเก็บและความรู้ในเทคโนโลยี และชาวบ้านในชุมนุมไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมโครงการในการสร้างอาชีพ เนื่องจากยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ว่างงานจากการทำเกษตรกรรม และยังไม่มีอาชีพเสริมในชุมชนอีกมาก เพื่อจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้รวมไปถึงสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนได้

 

วีดีโอปฏิบัติงานเดือน เมษายน

 

อื่นๆ

เมนู