การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(HS08)

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด .ทะเมนชัย .ลำปลายมาศ .บุรีรัมย์ 

         ข้าพเจ้านางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น ขนมกรอบเค็ม โรตีกรอบ สครับขัดผิวและสบู่  เมื่อทำการจัดกลุ่มความคิดเห็นและหาค่าน้ำหนักความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คือ ข้าวหมาก เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบหลักคือ ” ข้าวอินทรีย์ “ ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น และหาได้ง่าย จากผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนเอง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยข้าพเจ้าเห็นว่า ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีฝาปิดที่แน่นหนาขึ้นจากบรรจุภัณฑ์เดิมและการทำโลโก้สินค้าให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น ควรมีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องของการตลาด การจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น การจัดหาสถานที่ในการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ ที่น่าดึงดูดใจผู้บริโภค การมีตลาดออนไลน์และเว็บไซด์เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรคและปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ ได้แก่

  1. ประชาชนยังไม่มีความรู้มากพอในการต่อยอดและพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์นี้
  2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในกลุ่มคนทำงานมากนัก ทั้งๆที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  3. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี และสื่อออนไลน์

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน

  1. อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
  2. อยากให้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น
  3. อยากให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลัก เป็นข้าวอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน

อยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการอบรมที่มากกว่าการรู้จักแค่ภายในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และสามารถช่วยต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนได้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพประกอบการลงพื้นที่

วิดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู