การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายศุภกร วิเศษนคร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้านายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ไปสำรวจผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปลงพื้นที่สำรวจประชาชนในชุมชนอีกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น โดนัท ฯลฯ แต่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวแต๋น เนื่องจากข้าวแต๋นสามารถทำได้ง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยเห็นว่าควรมีการอบรมในเรื่องการทำข้าวแต๋น และมีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการทำข้าวแต๋นให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ในชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งพบว่าประชาชนในชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ข้าวหมาก 2. ข้าวเกรียบ 3. ข้าวแต๋น และ 4. โดนัท เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวแต๋น เนื่องจากข้าวแต๋นสามารถทำได้ง่าย ใช้วัตถุดิบน้อย และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยเห็นว่าควรมีการอบรมในเรื่องการทำข้าวแต๋น และมีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการทำข้าวแต๋นให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

จุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ได้แก่ มีประสบการณ์จากการทำกรอบเค็มและโรตีกรอบมา เป็นที่น่าสนใจ มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป

จุดด้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ได้แก่ การจำหน่ายและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ตำบลทะเมนชัย เนื่องจากภายในชุมชนไม่มีตลาด ขาดคนสนับสนุน และยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอ

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน จะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ งบประมาณ และช่องทางการจำหน่าย

นางสาวสำลี พรมหงส์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำขนมกรอบเค็มและโรตีกรอบ และเป็นผู้นำของตัวแทนผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ กล่าวว่า หากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้รับการพัฒนาและพร้อมจำหน่ายแล้ว ก็ควรที่จะสามารถจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าไปให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ตำบลทะเมนชัยให้ได้

สรุปว่าหากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้รับการจำหน่ายและส่งออกไปให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ตำบลทะเมนชัยได้ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านทะเมนชัยสองเป็นอย่างมาก

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

   

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู