พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านใหม่อัมพวัน  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านใหม่อัมพวัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอลำปลายมาศ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 26 กิโลเมตร  โดย มีประชากรครัวเรือนจำนวน 55 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 255 คน โดยแยกเป็น ชาย 124 คน หญิง 131 คน  ภาษาที่สื่อสารเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ทำนา เพราะในชุมชนมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก อาทิ ข้าว อ้อย ผักสวนครัว เพราะสภาพดินในหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ไม่เสื่อมสภาพ และยังใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบบริเวณหมู่บ้านได้อีกหลายด้าน

ประชากรบ้านใหม่อัมพวัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจารีตประเพณีที่งดงามสืบต่อกันมาตั้งเเต่บรรพบุรุษ โดยจะยึดถือประเพณี ฮิตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน และวัดประจำหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และอาชีพของประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และยังมีอาชีพเสริมจากการค้าขายในชุมชน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนค่อนข้างดี รวมไปถึงแหล่งแม่น้ำที่สำคัญที่ใช้ประโยชน์อุปโภคภายในหมู่บ้าน

ปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาภัยแล้ง โดยส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ    ทำนา ผลิตผลไม่ดี ทำให้รายได้ไม่ดีและไม่คุ้มทุนการทำนา รวมไปถึงปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

ในส่วนของการแก้ไขและพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชนและประชากรในหมู่บ้าน ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงระบบน้ำประปา เพื่อที่จะได้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างสะดวก สะอาด เพื่อให้ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

อื่นๆ

เมนู