ข้าพเจ้า นางสาวมลฑิรา  แทนคำ ได้ทำการสำรวจร้านค้าในชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13 พบว่า มีร้านค้าในชุมชน 2  ร้าน เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ขายของทั่วไป มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  แต่ละร้านมีการเตรียมความพร้อมกับปัญหาการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID – 19 โดยมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนเข้าร้านทุกครั้ง และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

และได้ไปสำรวจรอบ ๆ สระนกเขา พบว่า แหล่งน้ำมีปริมาณลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มีน้อย และมีชาวบ้านที่ใช้น้ำจากสระนกเขาหลายหมู่บ้าน ได้แก่  บ้านบุลิ้นฟ้า  บ้านบุแปบ บ้านหนองตาด ตลาดทะเมนชัย

แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้แก่
1. การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น การสร้างฝาย เขื่อน อ่างน้ำ สระน้ำ เป็นต้น
2. เชิญชวนให้แต่ละครัวเรือนนำภาชนะมากักเก็บน้ำในฤดูฝน เพื่อใช้ในฤดูแล้ง
3. สำรวจ ขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
4. การหมุนเวียนน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
5. รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนประหยัดน้ำ

 

นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรม เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ : ข้าวหมากและข้าวแต๋น

โดยมีวิธีการทำข้าวหมาก ดังนี้

1.เลือกข้าวเหนียวที่ไม่ใหม่ไม่เก่าเกินไปนำข้าวเหนียวมาล้างน้ำเปล่า  1-2 ครั้ง แล้วแช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง

2.รินน้ำแช่ข้าวเหนียวออก ล้างข้าวเหนียวอีกครั้ง ค้างไว้ให้สะเด็ดน้ำ

3.นำข้าวเหนียวไปนึ่งประมาณ 10 นาทีแล้วกลับข้าวเหนียวแล้วนึ่งต่อเพื่อให้ข้าวสุกทั่วถึง ข้าวไม่เป็นไข (ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 20-30 นาที) แล้วนำข้าวออกผึ่งในภาชนะจนข้าวคลายความร้อน

4.นำข้าวเหนียวมาล้างในน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง ใช้มือถูเบา ๆ จนข้าวหมดเมือกหรือให้น้ำใสแล้วใส่ตะแกรงผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

5.นำลูกแป้งข้าวหมากที่เตรียมไว้( ลูกแป้ง 2-3 ลูกต่อข้าวเหนียว 1กิโลกรัม ) มาบดให้ละเอียดโรยแป้งข้าวหมากบนข้าวเหนียวให้ทั่ว

6.บรรจุข้าวข้าวเหนียวที่ได้ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ 2 วัน ก็จะได้ข้าวหมากหวาน ไว้รับประทาน

เมื่อหมักข้าวหมาก 2-3 วันแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องแช่แข็งก็ได้ จะช่วยให้เก็บข้าวหมากไว้รับประทานได้นานและมีรสหวานเหมือนเดิม

 

และยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจวัดด่านทองประชาสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาด หมู่ 3 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน ภายในวัดมีความร่มรื่น สะอาด เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานแห่บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมานานตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรจบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในการเทศน์ครั้งเดียว ภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย โดยบุญผะเหวดนี้จะทำติดต่อกันสามวัน

 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของไวรัส Covid – 19 ทำให้บางพื้นที่เกิดความล่าช้าในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

               

 

อื่นๆ

เมนู