1)  จากการลงพื้นที่ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ 01, 02 และ 06 ในภาพรวมพบว่า บ้านใหม่อัมพวัน ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ทำนา เพราะในชุมชนมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก อาทิ ข้าว อ้อย ผักสวนครัว เพราะสภาพดินในหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ไม่เสื่อมสภาพ และยังใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบบริเวณหมู่บ้านได้อีกหลายด้าน

ปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาภัยแล้ง โดยส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำนา ผลิตผลไม่ดี ทำให้รายได้ไม่ดีและไม่คุ้มทุนการทำนา รวมไปถึงปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

ประชากรบ้านใหม่อัมพวัน ส่วนใหญ่ มีการเตรียมความพร้อมกับปัญหาการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID – 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของประชากรเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่สามารถออกไปทำงานนอกพื้นที่ได้ จึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเมนชัยร่วมกับประชาชน จัดให้มีการคัดกรองผู้ที่เข้า – ออก ภายในหมู่บ้าน โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับการล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

2)  ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงาน ได้ปฏิบัติ ได้แก่ เชิญชวนสมาชิกในชุมชนบ้านใหม่อัมพวัน เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

    1. นางสาวจันทพร แก้วกล้า บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17
    2. นางสมจิตร ดารสรัมย์       บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17
    3. นางทองยุ่น นองศิลป์       บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17
    4. นางละมุน ดีรับรัมย์          บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17
    5. นางแดน แซโสม             บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

 

3)  ได้เข้ารับการอบรม เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น

4)  ได้ทำการบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญในตำบล โดยรับผิดชอบบ้านใหม่อัมพวัน มีสถานที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์ทะเมนชัย พืชในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เป็นต้น

5)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการแพร่ระบาด ไวรัส COVID – 19 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ จึงเกิดปัญหาความล่าช้าในการปฎิบัติงาน อาทิ การจัดอบรม การติดต่อประสานงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู