การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายเจษฎา บุญไพโรจน์

            ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านหนองม่วงน้อย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ 01, 02 และ 06 ในภาพรวมพบว่า ผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนมากมีอายุในช่วง 30 ปีขึ้นไป มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้น้อย รายได้มากกว่ารายจ่าย ทำให้ชาวบ้านเกิดหนีครัวเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย ได้แก่ 1. ไฟติดตามถนนไม่เพียงพอ 2. ถนนสัญจรในชุมชนไม่ดีในบางจุด

            เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองม่วงน้อยไม่มีสนใจผู้เข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ทำให้กระผมผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบหมู่บ้านดังกล่าวได้ร่วมรับผิดชอบบ้านหนองม่วงใต้

            ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋นโดยทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

      –เชิญชวนสมาชิกในชุมชนบ้านหนองม่วงใต้ เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางดาวเรือง  เดือนแจ้ง บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

2.นายประสาน  แอบไธสง บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

3.นายหนูนิน  เสวตรัมย์    บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

4.นางบุญมี  เหมาะทอง   บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

5.นายกิตติภูมิ  เพียรไลย์  บ้านหนองม่วงใต้  หมู่ที่15

            คณะทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลละค่าข้าวอินทรีย์  ข้าวแต๋นและข้าวหมากเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงใต้ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล1มหาวิทยาลัย )  โดยมีท่านอาจารย์ธาริณี วงศ์ศิริศักดิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน ให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  และสามารถต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านทำได้ยาก จึงได้เลื่อนการอบรมออกไปก่อน ทำได้เพียงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฝึกทำ การปรับปรุงรสชาติและคุณภาพ

ได้ทำการบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญในตำบล โดยรับผิดชอบบ้านหนองม่วงน้อย มีสถานที่สำคัญต่าง ดังนี้ แหล่งน้ำในท้องถิ่นชื่อ สระหนองอีเนิก วัดประจำชุมชนในท้องถิ่นชื่อวัดอัมพวันหนองม่วง

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การเข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนยากขึ้น  ทำให้งานล่าช้าแผนการปฏิบัติงานคลานเคลื่อน

            ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีการพัฒนาด้านความรู้ การมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนให้กับชาวบ้าน เพื่อจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนได้

วีดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู