บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

          ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งใน 4  ชุมชนอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ      ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน

         ทางผู้ปฏิบัติงานเองได้พึงเห็นว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคม มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19แพร่กระจาย หลายพื้นที่จึงมีการเลื่อนเวลาการทำงานในแผนเดือนสิงหาคมออกจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น แต่ทางผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีการติดตาม ประสานงาน ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และข้าวแต๋น ชาวบ้านนั้นตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานตามที่ได้มีวิทยากรมาอบรมให้ ตอนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานก็ร่วมกันออกความคิดเห็นในส่วนของที่ทำให้รสชาติข้าวหมากนั้นพัฒนารสชาติได้หลากหลายสูตร หลากหลายรสมากขึ้น โดย ได้ช่วยกันคิดค้นในส่วนตัวข้าวหมากที่มาคลุกกับผงโนริสาหร่ายรสบาร์บีคิว เป็นต้น เพื่อให้เจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มแผนคิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนในส่วนที่เราจะนำถุงกระดาษคราฟมาใช้เพราะย่อยสลายง่าย น่าจับซื้อ ดูทันสมัย มีการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และข้าวแต๋น และเขียนรายละเอียดช่องทางไว้เพื่อเป็นการกระจายประชาสัมพันธ์ทางอ้อม

ชาวบ้านมีการจัดบัญชีส่วนกลาง ชาวบ้านได้นำความรู้ที่วิทยากรได้ให้มาพัฒนาเมนู ปรับปรุงรส สูตร ให้เป็นรสชาติเอกลักษณ์ของตำบลทะเมนชัย เรามีการแนะนำในส่วนถ้าหากรสชาติของผลิตภัณฑ์นั้นคงที่และขายดี เราจะต้องทำงานครัวที่เป็นระบบที่มากขึ้น ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขอนามัย ไม่ว่าจะเป็นทั้งวัสดุการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนถึงการนำห่อส่งขายกระจายสินค้า ต้องสดสะอาด และคงรสชาติ

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19,ทางผู้ปฏิบัติได้ตระหนัก พึงระวังเสมอ ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้ติดตาม ป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อน ชามตัวเอง งดไปที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ให้จิตใจสงบ เพื่อลดอาการเครียดจากสถานการณ์ที่ได้เจอมา

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแพลตฟอร์มรายงาน ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ทางผู้ปฏิบัติเตรียมการวางแผนการตั้งแหล่งตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง SHOPEE FACEBOOK เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายมากขึ้น

 

ภาพแบบโลโก้ของตนเอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพแผนการประชุมในการทำงาน ช่วยกันแก้ปัญหา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตร

ลิงค์วีดีโอการทำงานประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู