โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                                                                                       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

                                                                                             นายรัฐสิทธิ์ ปัฏฐา บัณฑิตกพร.                                       รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย คือ เจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรัรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้จะพูดถึงการบริหารจัดการ ดิน ป่า น้ำ คน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อไปปรับประยุกต์ใช้ตามแต่ละพื้นที่แลพพูดถึงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ 1) ไม้ใช้สอย 2) ไม้กินได้ 3) ไม้เศรษฐกิจ แต่ปลูกให้คล้ายสภาพป่าจริงๆ ปลูกแล้วจะได้ประโยชน์อย่างพอเพียง 1) พออยู่ หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัย และจำหน่าย 2) พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3) พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ 4) ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ปัญหาที่พบอาจไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องประชุมผ่านออนไลน์ ข้อเสนอแนะอยากให้มีบุคลากรที่ชำนานในพื้นที่มาอบรมด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุยังได้มอบให้คีย์ข้อมูลลงในระบบ egp หรือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะคีย์ข้อมูลแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรรมการ การจัดทำร่างเอกสารหนังสือเชิญชวน รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและจัดทำประกาศผู้ชนะเสนอราคา และคีย์ข้อมูลในระบบ bpm หรือ โปรแกรมรายงานการเงิน
และงบประมาณ  ปัญหาที่พบในการจัดทำจะเป็นปัญหาที่ระบบ egp เพราะระบบนั้นค่อยข้างล้มบ่อยมากเกินไป เสนอแนะอยากให้ทางส่วนกลางปรับปรุง แก้ไข ให้ระบบใช้งานได้อย่างรื่นไหลมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อปฏิบัติสำนักงาน คือ สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่จะไปอบรมในโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ว่ารายชื่อที่ส่งมาถูกต้องตามโฉนดหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ลงรับ-ส่ง ออกเลข เอกสาร ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วประทับตราลงเลขนั้นๆ เพื่อที่จะลดความล่าช้าของการรับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู