โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย คือ การได้เข้าในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นได้ออกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ เช่น บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ว่าแต่ละขั้นเป็นยังไงขั้นที่1 คือ พออยู่ ขั้นที่2 คือพอใช้ ขั้นที่3 คือ พออยู่ ขั้นที่4 คือ พอร่มเย็น ขั้นที่5 คือ ทำบุญ ขั้นที่6 คือ ทำทาน  (เหลือก็แบ่งปัน) ขั้นที่7 คือ เก็บไว้เมื่อขาด ขั้นที่8 คือ ค้าขาย และขั้นที่9 คือ เครือข่าย  และยังได้จัดเรียง ตรวจสอบ แก้ไข เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล อีกด้วย เอกสารก็จะมีเป็น เอกสาร ขอนุมัติโครงการ เอกสารรายงานขอซื้อ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และใบสั่งซื้อ เป็นต้น และยังได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย ในส่วนของข้อปฏิบัติสำนักงาน คือ สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้แล้วยังได้แจกของให้หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนไปทำสินค้าเพื่อจำหน่ายให้มีรายได้เข้ามาในหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองไฮ ตำบลตลาดโพธิ์ ได้ทำไข่เค็ม บ้านหนองขุนปราบน้อย ตำบลเมืองแฝก ได้ทำหมูแดดเดียว เป็นต้น และจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ให้ลงรับ-ส่ง ออกเลข เอกสาร ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วประทับตราลงเลขนั้นๆ เพื่อที่จะลดความล่าช้าของการรับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ

                                                                

อื่นๆ

เมนู