โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย คือ การได้เข้าร่วมในโครงการหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศชั้น2 มีหน้าที่จัดสถานที่และเก็บภาพระหว่างการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีตัวแทนแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านมาเข้าร่วมรับฟังโครงการนี้ ผลิตภัณฑ์สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหม ในโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับงบต่างๆจะมีส่วนกลางเป็นคนจัดหาให้เพื่อนำมาลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มตัวเอง ตัวอย่างเช่น ผ้าไหม อาจนำแปรรรูปเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น และยังได้จัดเรียง ตรวจสอบ แก้ไข เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล อีกด้วยเอกสารก็จะมีเป็น เอกสารขอนุมัติโครงการ เอกสารรายงานขอซื้อ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และใบสั่งซื้อ เป็นต้น และยังได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย ในส่วนของข้อปฏิบัติสำนักงาน คือสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ปัญหาที่พบชาวบ้านยังขาดองค์ความรู้ในการออกแบบสินค้าที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะอยากให้มีการพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอยากให้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาด

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่จะไปอบรมในโครงการ โคก หนอง นา โมเดลว่ารายชื่อที่ส่งมาถูกต้องตามโฉนดหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ลงรับ-ส่ง ออกเลข เอกสาร ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วประทับตราลงเลขนั้นๆ เพื่อที่จะลดความล่าช้าของการรับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ และยังได้คีย์ข้อมูลต่างๆลงในระบบ EGP อีกด้วย

                         

                         

อื่นๆ

เมนู