การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมากและข้าวแต๋น   

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์    ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน  ตำบลทะเมนชัย                       หลักสูตร: ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมงานดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) และปฏิบัติงานฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพในชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ดิฉันได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญของชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ ในเดือนมิถุนายน พบว่าประชากรในชุมชนเริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนา เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย   รับจ้างทั่วไป

      

แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ชุมชนต้องมีมาตรการป้องกัน ในสถานที่ต่างๆ และการสวมหน้ากากอนามัย  การตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ติดต่อราชการ ตลาดนัด หรือในชุมชน และการติดตามผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

            

จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชน  ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ในการดำเนินงานกิจกรรม  U2T  สู้ภัยโควิค (U2T COVID-19 week)  โดยมีกิจกรรมคือ การรุกคลีนพื้นที่ ทำความสะอาดสาธารณะศาลาประชาคมหมู่บ้านในชุมชน  การแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ และ การรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของชุมชน

     

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพในเดือน มิถุนายน 2564  จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของชุมชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 การทำข้าวหมาก  กลุ่มที่2   การทำข้าวแต๋น โดยดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นจัดการฝึกอบรมตามกลุ่มหลักสูตร  ดังนี้  ณ ศูนย์พันธ์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า หมู่  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 7 ชุมชน ในการอบรมทำข้าวหมาก วิทยากรโดยมีกลุ่มทำข้าวหมากบ้านหนองตาด สาธิตวิธีการทำข้าวหมากและการใส่บรรจุผลิตภัณฑ์

     

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 อบรมการทำข้าวแต๋น จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม  ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิทยากรท่าน อ.ธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์  สาธิตเทคนิคและวิธีการทำข้าวแต๋น

    

สรุปจากการฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เมื่อตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้ความรู้แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนตัวเองแต่ละชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เมื่อได้รับความรู้ในการเรียนทำเป็นผลิตภัณฑ์  ควรทดลองทำผลิตภัณฑ์ให้ได้รสชาติที่อร่อยได้มาตาฐาน การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีสร้างสรรค์แปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่แปลกตา และมีการหาตลาดหรือแหล่งจำหน่ายหรือสร้างแบร์นสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อง่ายต่อการทำแผนการขายทางการตลาดต่อไป

อื่นๆ

เมนู