ติดตามความคืบหน้าการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และการออกแบบบรรจุภัณฑ์       บ้านหนองหญ้าปล้องตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์           ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน  ตำบลทะเมนชัย

หลักสูตร: ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ได้ดำเนินการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของชุมชน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของทีมงาน  ปัจจุบันมีประชากรกลับมาพื้นที่เสี่ยง ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปค่อนข้างยาก ทางผู้ปฎิบัติงานจึงได้มีการมีการแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เป็นสื่อออนไลน์ในการแนะนำ ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์กับตัวแทนชุมชนในความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าการทำข้าวหมาก โดยการติดต่อสื่อสารทางไลน์และทางโทรศัพท์ด้วยการโทรสื่อสาร

การติดตามผลจากการทำข้าวหมากของ บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5  ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ชาวบ้านได้มีการพัฒนาปรับปรุงสีสันของข้าวหมากให้ดูหลากหลายในการจำหน่าย   โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาสูตรจากชุมชนใกล้เคียง และจากการศึกษาทาง Internet เช่น การทำข้าวหมากจากสีธรรมชาติ ได้แก่ ข้าวหมากอัญชัน ข้าวหมากใบเตย และข้าวหมากข้าวเหนียวดำ  ทำให้สร้างความแปลกใหม่ในรูปแบบของกลิ่น รสชาติ และสีสัน

       

       

นอกจากนี้ทางชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้องยังมีการจัดทำบัญชี รายรับและรายจ่าย ในการทำข้าวหมากจำหน่ายในชุมชน โดยมีการปรึกษาทีมงานและศึกษาใน Internet รูปแบบของการจัดทำบัญชี เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

            

ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก  ทางทีมงานมีการประชุมออนไลน์ในการนำเสนอรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หมากและการออกแบบโลโก้ของชุมชนข้าวหมาก และนำเสนอสอบถามทางตัวแทนของกลุ่มข้าวหมากเพื่อออกความคิดเห็นในการพัฒนาออกแบบร่วมกัน

        

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

       

ตัวอย่างโลโก้

โดยได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน  และจะให้ทางกลุ่มตัวแทนชุมชนคัดเลือกอีกครั้ง ในส่วนของบรรจุภัณฑ์และรูปแบบของโลโก้ ข้าวหมาก เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมแล้วทางทีมงานจะนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ทางทีมงานได้มีการประชุมพัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยจะมีการจัดทำคลิปวิดีโอ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู