กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ข้าวหมาก และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI ต.ทะเมนชัย

 อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน                                                                                                                                                                    HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล SROI และอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์   ตำบลทะเมนชัย  ณ.บ้านน้อยพัฒนา ม.16

ดิฉันและทีมงานได้ดำเนินงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลตามแบบ SROI และ สรุปข้อมูลสำคัญของรายตำบล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินการสรุปข้อมูลสำคัญรายตำบล   สภาพทั่วไปในชุมชน ข้อมูลประชาชน ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม เพื่อทำรายงาน เดือนมีนาคม-กรกฎาคม   โดยได้แบ่งการสรุปข้อมูลในความรับผิดชอบของแต่ละชุมชนแล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดท

           

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล SROI พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ โดยมีการประชุมแนะนำวิธีการดำเนินงาน แบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล จากแบบสอบถามทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายตำบล ผู้นำชุมชน/เกษตรกร   และกลุ่มลูกจ้างโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         

         

และในวันที่ 17 ตุลาคม 2564  ดิฉันพร้อมทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์/ ข้าวแต๋น  ณ.บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16  โดยได้ติดต่อประสานงานกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน 7 ชุมชน จำนวน 21 คน  ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน  33 คน รวมผู้เข้าอบรมพัฒนาหลักสูตร 54 คน  โดยทางทีมงานและดิฉันได้จัดทำสูตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น มาปรับปรุงรสชาติและวีธีการทำ ให้ได้รสชาติที่อร่อยคงที่  เพื่อรองรับตลาดและลูกค้าได้มากขึ้น

       

        

 

 ปัญหาอุปสรรค

1.ข้าวแต๋นต้องใช้แดดในการตากข้าว ซึ่งทำได้ยากในช่วงหน้าฝน                                                                                                                                         2.ความกรอบของข้าวแต๋น ที่กรอบได้ไม่นาน

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการปรับปรุงรสชาติและหน้าของข้าวแต๋น ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด                                                                                     การทำข้าว  เช่น การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นชาเขียว ชาไทย เป็นต้น  หน้าข้าวแต๋น  เช่น การทำหน้าข้าวแต๋น ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช ข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง   นอกจากนี้และควรเพิ่มวิธีการขาย  ด้วยการแนะนำสินค้าของผู้นำชุมชน การทำตลาดออนไลน์ค่ะ

หมายเหตุ : การรักษาความกรอบของข้าวแต๋น  ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บความกรอบได้นาน เช่นการใช้ถุงซิปร็อกเป็นต้นค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู