กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก  และการทำตลาดออนไลน์ ต.ทะเมนชัย

 อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน                                    HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋น และอบรมการทำการตลาดออนไลน์ ตำบลทะเมนชัย ณ.บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5

       ดิฉันและทีมงานพร้อมอาจาร์ยประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า เพื่ออธิบายและชี้แจงโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากร่วมกัน ซึ่งกลุ่มข้าวหมากแต่ละชุมต่ามีปัญหาที่คล้ายกัน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการแก้ปัญหาในทำผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปของแต่ละชุม

 

 

 

                           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2654 ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการขายและการทำตลาดออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  อาคาร 25 ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกล่าวเปิดงาน  โดยมี ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน เป็นพิธีการดำเนินงาน และวิทยากรรับเชิญ คุณปัณณฑัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ Digital Marketer ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเพจออนไลน์  และหลักการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปต่อยอดในการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

                         

                                                                     และในวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทีมงานพร้อมอาจาร์ยประจำหลักสูตรได้ลงพื้นติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋นการปรับปรุงรสชาติ สีสัน และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเพจเกจใหม่ เช่น การทำข้าวหมาก โดยสามารถจำหน่ายได้จริง และมีการจัดทำบัญชีเงินกองกลางหมุนเวียน รายรับ-รายจ่ายชัดเจน  เพื่อประเมินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ได้ผ่านเกณฑ์และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการ และจะมีการขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนอีกด้วย                      ติดตามการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

                     

                                                                     ติดตามการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

                    

                   

           ดิฉันและทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญรายตำบล BCD  และได้นำมาสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ G-map วางแผนการท่องเที่ยวในตำบลทะเมนชัย และจัดทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลทะเมนชัย หรือ Pain point ”

                                  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีคณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจาร์ยประจำหลักสูตร ชาวบ้านหนองตาด-บุลิ้นฟ้า-บุแปบ ร่วมทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ที่วัดด่านทอง  ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  เพื่อการสืบสานและร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการทำการเกษตรและการสร้างเสริมรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักสูตรของโครงการ U2T

                     

                     

หมายเหตุ :  การพัฒนาการทำตลาดออนไลน์นั้น เป็นจุดขายสำคัญที่สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเล็งเห็นว่าการใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์เป็นประโยชน์มาก ในการขายสินค้าในปัจจุบันนี้

 ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการศึกษาพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และการเลือกสื่อในการทำตลาดออนไลน์ หรือ การเขียน content ผลิตภัณฑ์  เพื่อให้น่าสนใจ รูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม  และรสชาติที่อร่อย เพื่อให้ได้ง่ายต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู