HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย  ณ ศาลากลางบ้าน ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์   ประเภท ประชาชน  ตำบลทะเมนชัย ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง

หลักสูตร: ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร   เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. ณ ตำบล   ทะเมนชัย หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

เก็บข้อมูลจากประชาชนบ้าน.หนองหญ้าปล้อง… พบว่า ประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ 1.การทำข้าวหมาก  2.การทำโรตีกรอบเค็ม 3.การทำสบู่น้ำนมข้าว  แต่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ “ข้าวหมาก” เนื่องจาก.มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วและอุปกรณ์ในการทำไม่ยุ่งยาก..โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่อง”การทำข้าวหมาก”มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่อง การส่งเสริมด้านการการขาย การจัดจำหน่ายและบรรจุภัณฑ์

    

 

ละ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ในชุมชนบ้านหนอหญ้าปล้อง พบว่า ประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล่ำ หรือข้าวกล้อง เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ “ข้าวหมาก” เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้าวเป็นหลัก และวัตถุดิบหาง่าย โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่อง การทำแป้งหมักข้าวหมาก มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่อง…การขายและการตลาดโดยเฉพาะการขายออนไลน์

      

จุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้แก่ มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ…ผลิตกัณณ์ข้าวอินทรีย์    ที่น่าสนใจ มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป และจุดเด่นอื่น ๆ ได้แก่  ข้าวอินทรีย์ประจำตำบล

จุดด้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน…การส่งเสริมขาย. ได้แก่….แหล่งจำหน่ายและการบรรจุภัณฑ์สินค้า… เนื่องจาก/สาเหตุมาจาก ไม่มีความรู้ในการทำการตลาดและเทคนิคในการเพิ่มยอดขายรวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่น่าสนใจ

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่…แหล่งจำหน่ายและการตลาด

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน   เช่น  การส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นจุดเด่นประจำตำบลของชุมชน

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อทำการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพและนำผลการเรียนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์  ควรมีการหาตลาดหรือแหล่งจำหน่ายหรือสร้างแบร์นสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อง่ายต่อการทำแผนการขายทางการตลาดต่อไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู