รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

ในเเต่ละหมู่บ้านมีอาณาเขตติดและใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าไม้ ทุ่งนา ในหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก หากแต่พื้นถนนมีขรุขระบ้าง ไฟฟ้าในหมู่บ้านสว่างในบางพื้นที่ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ การเกษตร เช่น ปลูกข้าว อ้อย เเละมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเเละบริโภค เช่น หมู ไก่ วัวเเละควาย  ในหมู่บ้านแต่ละบ้านโดยทั่วไปจะสร้างบ้านสองชั้น และมีรั้วกันบริเวณบ้าน บ้านที่ไม่มีรั้วจะปลูกไม้ผลแทน เช่น มะม่วง มะยม เพื่อให้ร่มเงา โดยอาชีพของชาวบ้านนั้นทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

ในหมู่บ้านแต่ละบ้านจุดเด่นที่เห็นได้ชัด คือ แต่ละบ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว ซาวบ้านจะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งอาหารเลี้ยงครอบครัว และหารายได้เข้าชุมชน คือการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบล คือ ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เเละมีการเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรผสมผสานในบางครัวเรือนของหมู่บ้าน

บ้านน้อยพัฒนา มีปัญหาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ บ้านหนองบัวมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนจากรถขนดิน อีกสองหมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเหมือนกันอีกอย่าง คือ ปัญหาถนน ที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ ปัญหาพื้นถนนขรุขระ ปัญหาไฟฟ้า ความสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ เเละปัญหาขยะตามพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน

การแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำในบ้านน้อยพัฒนา ควรจัดให้มีการลอกห้วย คลอง เพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาเสียงรบกวนในบ้านหนองบัว หาวิธีให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ให้ห่างจากบ้านของชาวบ้าน  ในการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่ในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนบ้านพบว่า ประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น และโดนัท เป็นต้น แต่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวหมาก  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่องการสร้างอาชีพโดยการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาชีพกับให้กับคนในชุมชน ต่อมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ โดยทำหน้าที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 และชาวบ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน และมีการอบรม เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2564 ซึ่งโครงการอบรมนี้ในระยะแรกได้อบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                       

                     

วิดีโอปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม

 

อื่นๆ

เมนู