1) ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมาก,ข้าวแต๋น” ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า กลุ่มข้าวหมาก ชาวบ้านมีความสนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหมากหลังจากได้รับการฝึกอบรม แต่มีบางชุมชนที่ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ได้แก่ บ้านหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยมีการทำการจำหน่ายทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด และทั้งนี้จึงเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  โดยกลุ่มบ้านหนองตาดสามารถให้ความรู้แก่กลุ่มตัวแทนของหมู่บ้านอื่นๆได้ รวมไปถึง กลุ่มข้าวแต๋น มีการเกิดการเรียนรู้ใหม่ ที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  และต่อยอดเพื่อที่จะวางขายในตลาดให้เกิดเป็นสินค้าของชุมชน กระบวนการปฏิบัติงานในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด ทางผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามการสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสนใจและให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากไม่สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ผลจากการฝึกอบรม พบว่า บ้านใหม่อัมพวันให้ความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวแต๋น” ที่ทำจากข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเคยทดลองทำและอยากต่อยอดเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดรายได้แก่กลุ่ม รวมไปถึงการวางจำหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุข้าวแต๋น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแก่ผู้บริโภค

3) ลงพื้นที่ทำสเปรย์แอลกอฮอล์  ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกับคณะอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่อบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์กันยุงให้กับชาวบ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านทะเมนชัย บ้านบริหารชนบท  พร้อมทั้งบอกวิธีการทำ ส่วนผสม และสมุนไพรที่ใช้ในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดทำจำหน่ายในชุมชนได้

4) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ทีมทะเมนได้ทำการแข่งขันโครงการ “Hackathon” เนื่องจากทีมทะเมนชัยผ่านเข้ารอบการคัดเลือก 40 ทีมของภาคอีสานในการแข่งขันโครงการ “Hackathon”  โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าการแข่งขันได้แก่ “ข้าวหมาก” ที่ทำจากข้าวอินทรีย์เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลสยมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้เข้าไปช่วยการต่อยอดทำการตลาดและต่อยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สามารถขายในชุมชนและส่งออกต่างจังหวัดได้

อื่นๆ

เมนู