ข้าพเจ้า นายธนาธิป เสาวพันธุ์ กลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่ในเขต ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนพบว่า ประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวเกรียบและสบู่น้ำนมข้าว  มีผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนให้ความสนใจ คือ ข้าวหมาก เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหมากมีวิธีการทำที่ง่าย ใช้วัตถุดิบไม่มากและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นต้น โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมเรื่องการทำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ  การตลาด  การจัดตั้งกลุ่มการผลิต มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็ง

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (focus group) ใน ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ซึ่งพบว่า ประชาชนอายุ 40 – 60 ปี มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น  เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการที่เป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวหมาก เนื่องจาก ทำง่าย และมีประโยชน์ต่อ่างกาย โดยเห็นว่า ควรมีการอบรมในเรื่อง การทำข้าวหมาก มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่อง การสร้างอาชีพในชุมชน

อุปสรรค ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ สภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาลมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องแป้งข้าวหมากที่ต้องสั่งซื้อจากตลาดภายนอก และส่วนผสมบางอย่างมีความใกล้เคียงกับแป้งสาโท หากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสรรพสามิตจะทำให้เกิดความมั่นใจในการผลิตมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน : มีการอบรมเพิ่มความรู้ การไปศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง และนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตามวิถีของความพอเพียง

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน : การพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำโดยผู้นำชุมชนและชาวบ้านช่วยกันขับเคลื่อนและวิธีแบบที่ชุมชนบริหารจัดการตนเอง เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ เน้นชุมชนที่มีศักยภาพ และมีการติดตามประเมินผล พร้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศ

อื่นๆ

เมนู