บ้านบุตาริด หมู่ที่12 ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ และเก็บข้อมูลจากคนในชนชนบ้านบุตาริด พบว่าประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภทได้แก่ข้าวหมาก ข้าวแต๋น ขนมโดนัท และผงชงดื่ม แต่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือข้าวหมาก เนื่องจากข้าวหมากส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมรับประทานเป็นขนมพื้นบ้านเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย วิธีทำก็ง่ายวัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชน เพราะใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

โดยเห็นว่าควรมีการอบรมเรื่องการทำข้าวหมาก  มีการส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ให้เป็น“ข้าวหมาก” ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม (Focus group )ในชุมชนบ้านบุตาริดซึ่งพบว่าประชาชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวอินทรีย์ประเภทต่างๆ ดังนี้ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น ขนมโดนัท และผงชงดื่ม เมื่อได้ทำการสังเคราะห์ความต้องการเป็นจุดเด่น และที่ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวหมาก เนื่องจากใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และมีเพียงพอ มีการกระบวนการส่งเสริมในเรื่องการหาตลาด

จุดเด่นในการพัฒนาของชุมชน บ้านบุตาริด ได้แก่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำขนมพื้นบ้าน เช่น ข้าวหมากเป็นที่น่าสนใจ เพราะวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุนไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป และจุดเด่นอื่นๆได้แก่ มีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์

จุดด้อยในการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้แก่ ประชาชนส่วนมากเป็นหญิงชรา และอ่านหนังสือไม่ได้(อ่านไม่ออก) เขียนไม่ได้สาเหตุมาจากที่ผ่านมาไม่ได้เรียนหนังสือและไม่มีหน่วยงานราชการเข้าไปพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวบ้านบุตาริดอย่างจริงจัง

โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี มีการตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรคปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ความไม่พร้อมในการทำตลาดออนไลน์

ข้อเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน คือ อยากให้หาตลาด ที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างมั่นคง

 

 

อื่นๆ

เมนู