พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

บริบททั่วไปของชุมชนทั้ง 4 แห่ง ในเดือนนี้จะกล่าวถึงช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนมีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง สำหรับผู้ที่เข้ามาในชุมชนเป็นอย่างดีตามมาตรการ ทำให้การประสานงานต่างๆ ต้องใช้การประสานงานผ่านทางออนไลน์ เพราะในเขตอำเภอลำปลายมาศ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทางผู้นำชุมชนจึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน จึงมีการจัดรูปแบบการติดต่อประสานงานผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีต่อชุมชน และต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

มีการประสานงานกับทางชุมชุนทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยเชิญชวนสมาชิกทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน ได้แก่ บ้านหนองไทร ม.8 บ้านน้อยพัฒนา ม.16 บ้านหนองม่วง ม.4 จำนวนหมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งบ้านหนองบัว ม.9 มีมีผู้เข้าร่วมโครงการ เพราะทางผู้นำได้แจ้งมาว่า มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้าน ทำให้ไม่มีผู้ที่จะมาเข้าร่วมโครงการ แต่ทางผู้นำได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ จึงได้ขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในชุมชนต่อไป

ได้มีการจัดอบรม เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสมาชิกที่จะเข้าอบรมไม่สามารถเดินทางมารวมตัวกันได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม โดยการนำผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมก่อน เพื่อทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ และจะมีการลงพื้นที่ทำการอบรมกับชุมชนในโอกาสต่อไปพร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ไปมอบให้ทางชุมชน ได้ลองลงมือทำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ในเดือนถัดไป

และในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ประสานงานกับทางผู้นำชุมชน และสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพราะการจัดกิจกรรม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ลงพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญใยนการป้องกันตนเองจากโควิด-19 เช่นกัน มีการผ่านจุดคัดกรองของชุมชนอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะได้ประสานงานกับทางชุมชน

อื่นๆ

เมนู