พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

บริบททั่วไปของชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงเดือนเมษายนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบางส่วน ทำให้ชาวบ้านเตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก ทั้งข้าว พืชไร่ พืชสวน มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตสูง ในส่วนของคนในชุมชน เริ่มมีการกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิดเข้ามา ทำให้คนว่างงาน และกลับมาหางานทำหรือสร้างอาชีพยังภูมิลำเนาที่ตนอยู่

จุดเด่นของชุมชนในเขตตำบลทะเมนชัย นอกจากจะโดดเด่นเรื่องการปลูกข้าวแล้ว  ยังมีความโดดเด่นทางด้านการหารายได้เสริม  จากการหาอาชีพที่สามารถทำได้ในครัวเรือน  โดยที่ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน และคนในชุมชนก็ยังให้ความสนใจ กับการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชุมชนมีความโดดเด่น ทางผู้ดำเนินงาน จึงได้ลงพื้นที่ไปสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมหารายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป และให้ผู้นำชุมชนได้ถามคนในชุมชนว่าต้องการจัดทำผลิตภัณฑ์อะไร จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ทุกชุมชนให้ความเห็นตรงกัน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัญหาด้านการยกระดับชุมชนคือไม่มีผู้ที่มีความรู้ หรือให้คำแนะนำกับคนในชุมชนได้ ทำให้ไม่มีผู้สืบสาน ต่อยอดเพิ่มเติม และยังไม่ทราบการแปรรูปสิ่งที่มีอยู่ ให้หลากหลาย หรือตอบโจทย์กับตลาดที่รับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปจำหน่าย และช่องทางการจำหน่ายก็มีน้อย ผู้คนในชุมชนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ยาก เพราะมีแต่กลุ่มแม่บ้านหรือผู้สูงอายุ

ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหา ทางทีมผู้ดำเนินงาน ได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ยังมีการลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชน และสรรหาผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการให้ความรู้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด และหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนอีกหลายๆทาง แต่สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย

อื่นๆ

เมนู