พื้นที่เก็บข้อมูล และรับผิดชอบในการดูแลกลุ่มสมาชิก บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

บริบททั่วไปของชุมชนทั้ง 4 แห่ง ในเดือนนี้จะกล่าวถึงช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนมีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง สำหรับผู้ที่เข้ามาในชุมชนเป็นอย่างดีตามมาตรการ และสถานการณ์โควิด-19 ในเขตลำปลายมาศก็เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานสามารถลงพื้นที่ได้เกือบเต็มรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำเป็นอย่างดี

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน และมีการทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันจำนวนมากในเขตชุมชนทั้ง 4 ซึ่งทางพวกเราได้ทำความสอาด ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ที่เราจะใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ มีการจัดทำวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ การทำสบู่ และการทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

จากนั้นทางผู้ปฏิบัติงานก็มีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างถูกต้อง ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การพูดเชิญชวนตามหลังคาเรือนต่าง ๆ

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในเขต ต.ทะเมนชัย โดยมีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ถึงสองอย่าง คือ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ซึ่งทั้ง4หมู่บ้านนี้ ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยากทำคือ ข้าวแต๋น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดหาสถานที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ณ บ้านน้อยพัฒนา ได้มีการเชิญสมาชิกทั้ง4หมู่บ้านมาเข้าร่วม มีทั้งหมด15คน ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดี มีท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์มาช่วยให้ความรู้ พาลงมือปฏิบัติ และทดลองชิมพร้อมกับหาวิธีแก้ไขสูตร หลังจากได้ทำการอบรมไปครั้งแรกแล้ว จึงมีการขยายไปยังกลุ่มสมาชิกในขุมชน ให้สามารถทำได้ ผลตอบรับดีมากจากการได้ลงมือทำ แล้วรระดมความคิดในการต่อยอดในอนาคต ทางสมาชิกต่างก็มีรอยยิ้ม มีความสุขในการลงมือทำลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ และเกิดเป็นความภาคภูมิใจในที่สุด

อื่นๆ

เมนู