ข้าพเจ้า นาย ไกรวิชญ์ แสนปัญญา กลุ่มประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่างเมื่อวันที่13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการเก็บแบบสำรวจของบ้านชุมทอง บ้านม่วงเหนือ และบ้านม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับอาชีพ รายได้ และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อเป็นเเนวทางในการนำไปพัฒนา และเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

             

สรุปได้ว่า การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงสาเหตุ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้สำรวจ คือ การทำนา ทำไร่ ผลผลิตที่ได้จากการทำนาก็นำมาบริโภค บางส่วนก็นำไปจำหน่าย เป็นรายได้ใช้จ่ายภายในครอบครัว ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนก็จะเป็นความยากจน ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง และปัญหาท่อระบายน้ำ จึงอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู