1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู้ตำบล สร้างรากแก้วให้แก้ประเทศ)

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู้ตำบล สร้างรากแก้วให้แก้ประเทศ)

 

   ข้าพเจ้า นางสาว เกศรินทร์ อินทร์คงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

   

   ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงงานได้ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการทบจากโรคโควิด-19 ณ บ้านหนองกก หมู่6  บ้านหนองยาง หมู่4 บ้านหนองขวาง หมู่7 และบ้านศรีปทุม หมู่11 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่13-16 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากมีการประชุมและชี้แจ้งรายละเอียดงานต่างๆ

         

       

   จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่น การทำนา  ทำไร่ เเละเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งรายได้หลักของคนในชุมชนก็มาจากการทำนา ทำไร่ โดยการทำนาจะทำปีละครั้ง ซึ่งผลผลิตในการทำนาเพื่อบริโภค และจำหน่าย แต่หากบางปีน้ำแล้งก็บริโภคเพียงอย่างเดียว บางชุมชนก็มีการทอผ้าไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้

 

 ผลสรุปจากการลงพื้นที่สำรวจ ของ 4หมู่บ้าน ตำบลพระครู นั้น พบว่า คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้ทราบถึงปัญหา และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ด้านปัญหาในชุมชนที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหามลพิษจากควัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค/บริโภค และปัญหาสภาพถนุนรุกรัง ทางชุมชนจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาช่วยอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรภายในชุมชนอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู